Меандрите на Бяла Река

Меандрите на Бяла Река

"Меандрите на Бяла река" е защитена местност с площ 1531, 98 ха., oбявена със заповед № РД-474 от 11.07.2001 г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел опазване на редки и застрашени видове животни и растения, както и характерен ландшафт. Намира се в землищата на с. Железари и  с. Меден Бук, община Ивайловград. Обхваща част от долината на Бяла река, отличаваща се с изключителна красота и биологично разнообразие. По бреговете на реката са запазени едни от малкото в България  гори от включения в Червената книга източен чинар (Platanus orientalis). Меандрите на Бяла река са едно от най-богатите в херпетологично отношение места в страната. Тук се срещат 7 вида земноводни и 19 вида влечуги. Сред тях са застрашените  змиеок  гущер (Ophisops elegans), змиегущер (Ophisaurus apodus), змия-червейница (Typhlops vermicularis), каспийска блатна костенурка (Mauremys caspica), шипобедрата (Testudo graeca ) и шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).
           В защитената местност гнездят 94 вида птици. Тук може да се наблюдават включените в Червената книга египетски лешояд (Gyps fulvus), черна каня (Milvus migrans), скален орел (Aquila chrisaetos), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), черен щъркел (Ciconia nigra). Районът е постоянно място за хранене и почивка на включения в Световния Червен списък черен лешояд (Aegypius monachus).

Забележителности

Удобното разположение на хотел Тракия в Ивайловград позволява на гостите му да разгледат повечето от забележителности на града, както и на съседна Гърция. Избягайте от ежедневието и се потопете в античността и средновековието като посетите: Тракийски долмени ,Антична вила "Армира", Античен некропол” Голямата могила” и Средновековна крепост ”Лютица”. За любителите на морето, можете да отидете до град Александрополи в Гърция, който се намира само на 140 км от нас. Също така можете да посетите най-близкият град в Република Турция- Одрин, само на 40 км от хотела.

Посети Ивайловград!
История, Култура, Туризъм