Защитена местност Дупката

Една от най-малките защитени територии в общината (6,5 ха), обявена с цел опазване на находище на редки и защитени орхидеи и местообитание на прилепи в пещерата “Дупката”.  Тук се срещат  13 вида орхидеи, като защитени са двурогата и паяковидната пчелици, пърчовката и пирамидалният анакамптис. Специален интерес представляват и 4 вида прилепи от Световния Червен списък, установени в пещерата “Дупката” - голям, малък и южен подковоноси и пещерен дългокрил. Не е рядкост и откриването на фосили (вкаменелости).

Други предложения